Bezinning


Heer, onze Heer, hoe groot zijt Gij,
hoe ontzagwekkend is Uw naam op aarde.
Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk uit Uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet:
ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
't mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?
Ps.8, 4-5.9


   

Pastorale Eenheid

 
 
 
In het huis van Mijn Vader, zegt Jezus, is ruimte voor velen
     
                                                                            
Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden
en als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Joh.14, 2-3.6


Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem-Dentergem


De samenleving waarbinnen de Kerk leeft en werkt, is grondig gewijzigd. Het christelijk geloof is niet langer vanzelfsprekend. Christen worden is veel meer dan vroeger een keuze. Om die keuze mogelijk te maken is er nood aan levendige geloofsgemeenschappen, die zelf thuiskomen in het evangelie en het aan anderen aanbieden.
De parochie is van oudsher een belangrijke manier waarop de Kerk vorm krijgt. De parochie is de gemeenschap van christengelovigen in een bepaald gebied, en ze is de gemeenschap die God eert en in dienst staat van de medemens. Om dit te kunnen realiseren dienen de parochies een grote stap voorwaarts te zetten en hun krachten te bundelen in een pastorale eenheid (PE).
Een pastorale eenheid is binnen een bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat meerdere vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie. Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christen. Medewerkers uit de vroegere parochies blijven actief in de lokale pastorale groepen (LPG). Wij kozen als patroonheilige Sint-Jakob. 
                                                                              

Gebedsmoment


Doopsel

Velen bekeerden zich en lieten zich dopen in de naam van Jezus Christus. Zij legden zich ernstig  toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Ze waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.
Hand.2, 38.42.44                           

Dopen in de Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem-Dentergem  

Als u dit item aanklikt, dan is er bij u of ergens in uw familie een blijde gebeurtenis op komst, of hebben jullie een nieuw mensje al mogen verwelkomen. Als christelijke gemeenschap zeggen wij daarbij alvast van harte proficiat. Een woordje uitleg: Een kindje laten dopen is een bijzondere gelegenheid. We willen deze feestelijke gebeurtenis als kerkgemeenschap ondersteunen zodat het waardevol wordt voor iedereen.
Alles begint bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u terecht bij de dekenij Tielt: 051 40 12 52 (secretariaat) en 0477 66 44 69
(deken EH Filiep Callens). 

Zo mogelijk wordt bij de aanvraag de plaats en de datum van het doopsel vastgelegd. Als er meerdere doopaanvragen voor dezelfde dag zijn, wordt er voorgesteld om gezamelijk te dopen.
Wie goed wil vieren, zal zich ook goed willen voorbereiden. We bieden daarom een ouderavond aan in de maand voor het doopsel. Op deze avond maken jullie kennis met de andere ouders. We bekijken de belangrijkste symbolen van het doopsel. Wie dat wenst, krijgt die avond materiaal mee om de doopviering verder uit te werken.
Zo nodig komen de ouders van een gezamelijke doop nog eens bijeen om de viering onder begeleiding verder samen door te nemen.

Waar dopen?  

In principe vindt het doopsel plaats in de kerk van de parochie waarin u woont. De contactpersonen zullen u zeker behulpzaam zijn bij uw keuze.

Wat breng je mee?

Bij al deze gelegenheden verwachten we in principe beide ouders en als het mogelijk is ook de peter en de meter. Alle voorstellen om de doopselviering voor te bereiden zijn welkom.
Bij de doop zelf, brengen jullie je trouwboekje mee, indien je dit hebt.

Publicatie

Het doopsel van jullie kindje zetten we zeker in het parochieblad Kerk en Leven. Stuur wat tekst en eventueel een foto naar de dekenij. Heb je interesse in een abonnement op het weekblad Kerk en Leven?

Eerste Communie

 
 
Ik ben het brood des levens, zegt Jezus. Wie tot mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal Hem doen opstaan op  de laatste dag. Joh. 6, 35.54
 
Eerste Communie: Blij dat JIJ er bent! 

Ouders spelen een belangrijke rol bij de geloofsopvoeding van hun kind. Daarom wil het project "rond de tafel van Jezus" ook ouders meenemen in de voorbereiding op de eerste communie. Aan het gezin worden kleine haalbare elementen aangeboden. Dit project biedt aan de ouders kansen om met hun kinderen gelovig op weg te gaan, waarbij de ouders ook zelf kunnen groeien in geloof. De lokale pastorale groep vormt het gezicht van de kerkgemeenschap waarbinnen het kind zijn of haar eerste communie ontvangt. Contactgegevens dekenij Tielt; 051 40 12 52
(secretariaat) en 0477 66 44 69 (deken EH Filiep Callens).

Een zeer interessante website voor de jeugd is: http://www.nabbi.be/ , Geloven op maat van kinderen.


Vormsel

 
 
De helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn naam zal zenden, Hij zal u alles leren, zei Jezus. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot volle waarheid brengen. 
Joh. 14, 26; 16, 12-13Het vormsel: Blij dat JIJ er bent! 

Alle leven groeit en rijpt. Zo is het ook met het goddelijke leven dat in het doopsel werd meegedeeld. Dit rijpingsproces is het werk van Gods genade en van de Heilige Geest. Het vraagt onze medewerking.

Hoe de Geest inwerkt vinden wij in dit fragment:

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
werden de apostelen vervuld van de Heilige Geest.           
Petrus trad naar voren met de elf en verhief zijn stem:
Hier gebeurt wat door de profeet gezegd is:
Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen.
Hand. 2, 1.4.14-16-17

In onze pastorale eenheid werken we aan het vormsel via het project "catechese van de weg". Het gaat hier niet over de klassieke catechese, maar over interactieve deelname van de vormelingen (en hun ouders) aan allerlei projecten. 
Er is veel ruimte voor inhoud. Contactgegevens dekenij Tielt: 051 40 12 52 (secretariaat) en 0477 66 44 69 (deken EH Filiep Callens).
Een zeer interessante website voor de jeugd is: http://www.nabbi.be/ , Geloven op maat van kinderen.

Huwelijk

Eer uw vader en uw moeder.
Gij zult geen echtbreuk plegen.
Gij zult niet begeren
de vrouw van uw naaste.
Ex. 20, 12.14, 17
 

Het kerkelijk huwelijk staat onder druk.

Behalve in Azië en het Midden-Oosten daalt overal ter wereld het aantal kerkelijke huwelijken. In vele landen werd intussen een partnerschap voor paren van hetzelfde geslacht wettelijk mogelijk en soms werd zelfs, zoals in België, het burgerlijk huwelijk voor hen opengesteld. Er zijn voor- en tegenstanders.
Uit een onderzoek van de KU Leuven naar aanleiding van de gezinssynode (Rome, 5 tot 19 oktober 2014), bleek dat tachtig procent van de Vlaamse gelovigen anders aankijkt tegen de klassieke kerkelijke leer inzake voorbehoedsmiddelen, ongehuwd samenwonen, homoseksualiteit en hertrouwen op basis van duurzame liefde.
In zijn 'open brief' naar aanleiding van de bisschoppensynode, schrijft Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen, onder andere het volgende:

" De Kerk doet aan mensen een hoog aanbod en ze stelt vertrouwen in hun groeikansen. Ze gelooft in de waarde van het huwelijk, gebouwd op een verbintenis voor het leven. (...) Echter op eigen kracht kunnen mensen zo een opdracht moeilijk war maken. Ze hebben anderen nodig."

Pastoor E.H. Filiep Callens kan u verder helpen bij uw zoektocht en bij uw voorbereiding tot uw huwelijk. Deze voorbereiding is ook een innerlijk proces dat tot bewustwording leidt.
Contactgegevens dekenij Tielt: 051 40 12 52 (secretariaat) en 0477 66 44 69 (deken EH Filiep Callens).
  

Bezinning...

Als gij Mijn geboden onderhoudt, zegt Jezus,
zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden
van Mijn vader heb onderhouden, in Zijn liefde blijf.
Dit is Mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u
heb liefgehad. Dit alles zeg Ik u, opdat Mijn vreugde in u
moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
Joh.15; 10-12
 

Uitvaart

Op het kruis riep Jezus met luider stem:
Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En Hij gaf de geest. Vrouwen traden het graf binnen en een jongeman in een wit gewaad sprak: Jezus de Nazarener is verrezen.
Mc.15, 34.37; 16, 5-6

 

Uitvaartliturgie in een Eucharistie of in een gebedsdienst. 

Een uitvaart is een afscheid, een toevertrouwen aan de Heer waarbij de gemeenschap rouwt. Hierop willen wij blijvend een liefdevol antwoord bieden. Maar het maatschappelijk draagvlak is sterk gewijzigd. De overledene, de aanwezige rouwenden, zijn niet altijd regelmatige kerkgangers en verlangen niet echt een "Eucharistie" om dit moment van verdriet met de gemeenschap te delen. Daarom willen wij, naast een volledige Eucharistieviering (met eucharistisch gebed en communie) in een Woord- en gebedsviering (geen eucharistisch gebed, geen communie) een verzorgde dienst van woord en gebed aanbieden, waarin ruimte is voor schriftlezing, andere teksten, gezang en liederen en het eren van de overledene in samenspraak met familie of vrienden.

Soms wensen de nabestaanden in intimiteit, in stilte en sereniteit afscheid te nemen en slechts een kleine groep mensen uit te nodigen. Dit kan zeker in onze pastorale eenheid en misschien kan dit (na samenspraak met de deken) gebeuren in één van de kleinere kerken (Markegem of Oeselgem).


De contactpersoon voor uitvaartdiensten met Eucharistie of een Gebedsdienst is de deken. Wil a.u.b. altijd eerst contact opnemen vooraleer concrete regelingen te treffen voor de uitvaartliturgie. Er kan dan een afspraak gemaakt worden over de keuze van de lezingen, teksten, muziek of een afscheidswoord. Laat u zeker leiden door een christelijke en evangelische inspiratie. Contactgegevens dekenij Tielt: 051 40 12 52 (secretariaat) en 0477 66 44 69 (deken EH Filiep Callens).


Even stilstaan...

Wanneer Gij komt, 't kan heden zijn,
't kan etenstijd met z'n allen zijn,
't beloofde land, 't verwachte festijn,
't kan vreugde zijn of aardse pijn.

Wanneer Gij komt, 't kan morgen zijn,
't kan dageraad of avond zijn,
De goede Herder kan het zijn,
de Man met balsem, brood en wijn.

Wanneer Gij komt, 't kan middag zijn,
door 't kruispunt loopt een dwarse lijn,
met vuur gezuiverd staan wij rein,
't kan 't heerlijk uur der liefde zijn.

Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn,
't kan donkerheid vol tranen zijn,
of vallen wij uit 't ijdel schrijn,
't kan laatste woord voor 't sterven zijn.

Wanneer Gij komt, 't kan eeuwig zijn,
Uw lichaam kan zo glanzend zijn,
'kan Pasen in de bloesems zijn,
Gij kunt voorgoed gekomen zijn.

Gery Helderenberg


Diaconie

Ik had honger, zegt Jezus, en gij hebt Mij te eten gegeven.     
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.
Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Wat gij gedaan hebt voor één der geringsten
van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.
Mt.25, 35-36.40
 
Onder "diaconie" vindt men de temen: liefdadigheid in het algemeen, bezoek aan zieken en ouderen, hulp aan iemand in moeilijkheden.

 

Diaconie in de Pastorale Eenheid:Als u de ziekenzalving (bij ernstige ziekte, voor een heelkundige ingreep) of de heilige communie, wilt ontvangen, dan kun je contact opnemen met de dekenij Tielt: 051 40 12 52 (secretariaat) en 0477 66 44 69 (deken EH Filiep Callens.

Even bezinnen...

Blijf bij ons, Heer
want het wordt avond.
De dag neigt ten einde.

Blijf bij ons
en bij alle mensen.

Blijf bij ons
op de avond van deze dag,
op de avond van ons leven,
op de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met uw genade en uw goedheid,
met uw woord en sacrament,
met uw troost en uw zegen.

Blijf bij ons
als de nacht over ons neerdaalt,
de nacht van kommer en angst,
de nacht van twijfel en strijd,
de nacht van de bittere dood.

Blijf bij ons
bij allen die in U geloven
in tijd en eeuwigheid.

Jörg Zink

04 februari 2015: Vormelingen gingen in gesprek met Annie Verschuere met als thema "omgaan met verlies". Achteraf stuurden enkele vormelingen een reactie naar Annie.


Hallo, ik vond het heel interessant, maar ook wel triestig.
Ik vond het mooi dat je daar tijd voor hebt vrijgemaakt voor ons.
Ik denk dat mijn oma ook wel zo triestig geweest zal zijn toen ze haar man en haar zoon verloor.
Gelukkig heeft ze nog een zoon en dat is mijn papa.
 
Groetjes,
Nils


Beste Annie,
 
Ik bewonder u doorzettingsvermogen in deze moeilijke tijden.
Je levensverhaal raakte mij diep.
Je hebt dat goed gedaan.
Vormeling Caressa


 
 
hallo,
 
ik ben Fien Comyn en ik was aanwezig op 04/02/15 voor het vormsel.
het was heel aangenaam om naar jou te luisteren.
ik vond het heel boeiend !
en ook triestig
ik kan niks meer zeggen om het de volgende keer beter te doen
ik vond het heeeeel leuk om naar jou te luisteren
echt waar!!!!!
 
 
 

 
Verzoening

Als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zegt Jezus, zal uw Hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw Hemelse Vader uw fouten niet vergeven.
Mt.6, 14-15De biecht: een vergeten sacrament?

Iedereen maakt fouten, maakt beloften niet waar,...Maar gedane zaken maken geen keer. Om in het reine te komen met de ander en met zichzelf moeten we elkaar vergeven. Maar soms blijft 'het feit' hangen, het geweten knaagt. In het sacrament van de verzoening kunnen we berouw tonen, vinden we bevrijding en kunnen we weer in de toekomst kijken. Want verzoenen is een ruzie bijleggen, het onrecht dat we aandeden herstellen, ons oprecht verontschuldigen voor een begane fout. Eigenlijk is de wil tot verzoening met de medemens de voorwaarde voor verzoening met God.


In Psalm 51, vers 3-4 wordt dit mooi verwoord:

God, ontferm U over mij in Uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in Uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden. 
Sprenkel mij met hysop dat ik rein word, was mij dat ik witter word dan sneeuw.
Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.

Wens je te biechten, dan neem je best contact met de dekenij Tielt: 051 40 12 52 (secretariaat) en 0477 66 44 69 (deken EH Filiep Callens). Het biechten kan bijvoorbeeld als volgt gebeuren: samen wordt een schriftlezing gehouden - een passende tekst uit de bijbel - , dan volgt de schuldbelijdenis, waarna de priester een penitentie oplegt. Daarna spreekt hij in Gods naam vergiffenis uit en er wordt afgesloten met een gebed.

Tijdens de vastenperiode wordt in het dekenaat Tielt een speciale biechtviering gehouden in de Sint-Pieterskerk.


Even bezinnen...

Gij, Bron van vrede, maak mij tot een instrument van Uw vrede.
Dat ik liefde zaai waar haat heerst en vergeving waar gekwetst is.

Dat ik eenheid zaai waar onenigheid is en vertrouwen bij twijfel.
Dat ik waarheid zaai waar dwaling is en hoop bij wanhoop.

Dat ik vreugde zaai waar droefheid is en licht zaai in de duisternis.

Gij, Bron van vrede, laat mij toch troosten,
in plaats van getroost te willen worden.

Laat mij liever begrijpen dan begrepen te worden,
en liever beminnen dan bemind te worden.

Want in het geven ontvangen wij,
en in het vergeten wordt ons vergeven.

En door te sterven worden wij geboren
om te leven in eeuwigheid.


Gebed toegeschreven aan Sint Fransicus van Assisi.


 

Spiritualiteit

 
Het Rijk der hemelen
gelijkt op een schat, verborgen in een akker.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.
Mt. 13, 44


Wenst u zich te verdiepen? Er zijn heel wat mogelijkheden:

Het boek der boeken, de Bijbel, bestaande uit 66 boeken is wereldwijd vertaald. De Bijbel leert ons de werkelijke betekenis van ons bestaan kennen. Hij maakt ons duidelijk dat eenieder van ons, ondanks de massabeschaving die wij beleven, een volwaardig persoon is voor God, die ons bij onze naam kent. Wij ontdekken onszelf in dit Boek, maar ook de andere, onze naaste. Nu werd de Bijbel 'in eenvoudige taal' uitgebracht.
Het Leerhuis biedt u de mogelijkheid kennis te maken met profetische teksten uit de Bijbel. Zie onderstaande link:

Ook via onderstaande websites vindt u misschien als zoekende de aanzet tot meer diepgang als tegenpool voor de vervlakking die onze huidige maatschappij kenmerkt.

http://www.ignatiaansbidden.org/ :de website van de Jezuïeten. De moeite waard om eens langs te gaan.

http://www.startdestilte.be/ : leer mediteren, bidden en ontspannen met StartDeStilte.

http://www.franciscaansleven.be/ Franciscaanse spiritualiteit - verdieping en inspiratie met literatuur en poëzie. Alles over Franciscus en Clara van Assisi.

http://dagelijksevangelie.org/M/NL/ : website voor Bijbellezingen. Als u zich aanmeldt via deze site, krijgt u dagelijks de Bijbellezing van de dag in
uw mailbox.

Bent u een boekenlezer, dan vindt u zeker uw gading in de bibliotheek of de religiowinkel van "De Bron", in Harelbeke. Website: http://www.debron-har.be/ . Er is ook een winkel in Torhout. U vindt er boeken en CD's over spirituele onderwerpen, religie, liturgie, bidden,...

In het weekblad "Kerk en Leven" vindt u diepgaande artikels en vindt u ook aankondigingen voor allerlei initiatieven, zoals retraites, bijellezingen, bezinningen,...Hier vindt u de link naar de online versie van Kerk en Leven: 

 

http://www.kerknet.be/kerkenleven/


Contactpersonen

Broeders en zusters, gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.
Misbruikt echter de vrijheid niet
als voorwendsel voor de zelfzucht.
De vrucht van de Geest is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.
Joh. 5, 13.22

Dit is de  contactpersoon die u graag verder helpt:


EH Filiep Callens
deken

051 40 12 52  -  0477 66 44 69


 


 


Kerk & Leven

Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest medegedeeld tot welzijn van allen.
1 Kor. 12, 4-7

 

Kerk en Leven - parochieblad

 

In het weekblad 'Kerk en Leven' ( het parochieblad) zijn 4 pagina's voor federaal, parochiaal en plaatselijk nieuws voorzien terwijl de 16 volgende pagina's boordevol interessante artikels over diverse onderwerpen bevatten, zoals cultuur, buitenland, religie, spiritualiteit, dossier, nieuws uit het bisdom, lezersbrieven,...

Weet u dat het weekblad 130.000 abonnees telt en door 300.000 geïnteresseerden (volgens CIM) gelezen wordt?  

Weet u tevens dat u in het weekblad Kerk & Leven uw uitnodigingen voor een evenement, activiteit, gratis kunt laten verschijnen? Meer nog, een verslag van die activiteiten, samen met één of twee foto's, is welkom en wordt gratis geplaatst. Waarop wacht u nog? U zendt uw tekst (in Word) eventueel met foto voor vrijdagavond 20.00u naar Gert Van Deuren: e-mail . De abonnees in Groot-Dentergem ontvangen het blad op woensdag. Wenst u zich te abonneren? Het jaarabonnement bedraagt slechts €65,00 (€1,25 per week). Betaling gebeurt door overschrijving op BE92 7330 6453 3423 van
Kerk en Leven Dentergem. 


http://www.kerknet.be/kerkenleven/ is de website van het weekblad "Kerk en Leven. Hier vindt u de onlineversie van het blad en heel wat interessante informatie.

Galerij Archief